فرزان راعی، تحلیلگر بازارهای سرمایه گذاری با آنالیز بازارهای مالی، تحلیل و پیش بینی هایی برای روند بازارهای مالی ، ماه های رکود و صعود هر بازار، را با توجه به ریسک هایی مثل کرونا، کاهش شدید قیمت نقت و رشد نگران کننده بورس ، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری و کسب سود در این بازارها را دارند ، ارائه داده است، ایشان ۱۰ سال در زمینه تحلیل تمامی بازارهای سرمایه گذاری فعالیت داشته و با ارائه تحلیل و پیش بینی روند این بازارها، به افراد در کسب سود از این بازارها ، کمک کرده اند.