با سلام و سپاس 

بزودی لایوهای قبل در این قسمت قرار داده خواهد شد.

لایوهای بعدی نیز در این صفحه قرار خواهند گرفت.

آدرس این صفحه برای ذخیره :  https://pl7.ir/eqQu2

__________

لایو 11 تیر  1400 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

__________

لایو 25 مهر  99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

لایو تحلیل مسکن در نیمه دوم سال – مهر  99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_____________

لایو خودرو 10 مرداد  99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_______________

لایو خودرو 20 تیر 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

______________

لایو خودرو 23 خرداد 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_______

لایو 24خرداد 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

___________

لایو 23خرداد 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_____________

لایو 16 خرداد 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

___________

لایو 3 خرداد 99 دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_____________

لایو تحلیل بازار خودرو – اردیبهشت 99  دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام

_______________________

لایو 29 اردیبهشت 99  دوره اموزش بازاریابی و فروش اینستاگرام